Naudinga žinoti

Kaip pasirinkti įmonės statusą?

Kiekvienam prieš pradedant kurti savo verslą ir pradedant vykdyti kažkokią veiklą dažniausiai iškylantis klausimas yra „kokį įmonės statusą pasirinkti?“. Kad galėtumėte apsispręsti, pateikiame pagrindinių Lietuvoje veikiančių įmonių statusų niuansus, kuriuos turėtumėte žinoti prieš įsteigiant vienokią ar kitokią įmonę.

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

Norint įsteigti uždarąją akcinę bendrovę, pirmiausia Jums reikia turėti įstatinį kapitalą (ne mažesnį, kaip 2500 EUR). Ši įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės, todėl Jūsų nuosavas turtas yra atskirtas nuo įmonės turto, o pelną iš įmonės veiklos gausite dividendų forma. Steigti UAB gali vienas asmuo, pateikęs steigimo aktą, arba keli asmenys (tampantys įmonės akcininkais), pasirašę steigimo sutartį. Įmonės savininkai pelną dalinasi proporcingai pagal turimą akcijų skaičių. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarko buhalteris arba sudarius sutartį su apskaitos įmone. UAB kasmet turi sudaryti finansinę atskaitomybę ir ją pateikti VMI ir VĮ Registrų centras.

Pagrindiniai verslo įmonės mokami mokesčiai yra:

 • Pelno mokestis;
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (moka įmonės, įsiregistravusios kaip PVM mokėtojos);
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM);
 • Nekilnojamojo turto mokestis;
 • Įmokos į garantinį fondą;
 • Valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Mažoji bendrija MB

Tai ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai reiškia, kad nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas mažosios bendrijos prievoles. Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas steigėjas). Mažoji bendrija gali vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą.

Nors mažojoje bendrijoje ir nereikalaujama tūrėti minimalų įstatinį kapitalą, mažosios bendrijos nariai moka įnašus (dydis ir mokėjimo tvarka nustatomas narių susirinkime), o mažosios bendrijos pelnas skirstomas proporcingai nario įnašo dydžiui (galima nustatyti ir kitokia pelno skirstymo tvarką).

Pagrindiniai mokami mokesčiai yra:

 • Pelno mokestis;
 • Pridėtinės vertės mokestis (MB privalo registruotis PVM mokėtoju, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų;
 • Nekilnojamo turto mokestis (jei MB turi registruoto turto);
 • MB nario dividendai.

Individuali įmonė IĮ

Tai įmonė, kuri nereikalauja didelio įstatinio kapitalo, tačiau kaip įmonės turtu yra laikomas įmonės savininko asmeninis turtas. Todėl už įmonės skolas savininkas atsako sukauptų įmonės turtu ir savo asmeniniu turtu. Individualios įmonės finansinė apskaita yra supaprastinta, todėl nebūtina samdyti buhalterį, nes visą buhalterinę apskaitą gali vesti pats įmonės savininkas. Individualiai įmonei nereikia sudaryti finansinės atskaitomybės, pakanka užpildyti mokesčių deklaraciją. Visų įmonių pagrindiniai mokami mokesčiai yra tokie patys.

Pagrindiniai mokami mokesčiai yra:

 • Pelno mokestis;
 • Pridėtinės vertės mokestis (IĮ privalo registruotis PVM mokėtoja, jeigu pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų);
 • Nekilnojamo turto mokestis (jei IĮ turi registruoto turto);
 • IĮ savininko dividendai.

Labdaros ir paramos fondas

Labdaros ir paramos fondas turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jo įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga fondo tikslams pasiekti.

Labdaros ir paramos fondo steigėjai gali būti fiziniai bei juridiniai asmenys, sudarę fondo steigimo sutartį ir iki fondo įregistravimo juridinių asmenų registre įsipareigoję skirti fondui įnašus pinigais ar turtu, teikti fondui paslaugas.

Labdaros ir paramos fondas privalo turėti dalininkų susirinkimą bei vienasmenį valdymo organą. Fondas taip pat gali suformuoti ir kolegialų valdymo organą (tarybą arba valdybą), tačiau tai nėra privaloma.

Labdaros ir paramos fondo steigimo ir veiklos principus reglamentuoja LR civilinis kodeksas (Antroji knyga) ir Labdaros ir paramos fondų įstatymas.

Privalomi labdaros ir paramos fondo steigimo dokumentai:

 • Steigimo sutartis;
 • Įstatai;
 • Steigiamojo susirinkimo protokolas;
 • Įvairios JAR formos.